Chương trình đào tạo thạc sỹ

01/06/2020

STT

Mã ngành

Ngành

1

8520502

Kỹ thuật địa vật lý

2

8520604

Kỹ thuật dầu khí

3

8520301

Kỹ thuật hóa học