Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Hữu Phước, ngành Kỹ thuật địa chất

12/08/2020

Sáng ngày 12/8/2020 tại Phòng Sông Công, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Địa chất Dầu khí đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Bùi Hữu Phước với đề tài: 

Đánh giá tiềm năng thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lô 16-1 bể Cửu Long 

Ngành: Kỹ thuật địa chất                 Chuyên ngành: Địa chất dầu khí

Mã số: 9520501

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Hải An, PGS.TS. Hoàng Văn Quý

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Hội đồng đánh giá LATS đã cho phép NCS Bùi Hữu Phước được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ của NCS. 

Hình 1. NCS Bùi Hữu Phước trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá 

Hình 2. TS. Trịnh Xuân Cường (PVN) đọc nhận xét phản biện luận án của NCS

Hình 3. TS. Lê Trung Tâm (PVEP) đóng góp ý kiến cho luận án của NCS

Hình 4. PGS.TS. Hoàng Văn Quý - Cán bộ hướng dẫn 2 nhận xét quá trình nghiên cứu của NCS 

Bộ môn Địa chất Dầu khí